Meer over de medezeggenschapsraad

De MR. moet goed geïnformeerd worden. Ten minste eenmaal per jaar moet de raad schriftelijk informatie krijgen over het beleid dat het bestuur het afgelopen jaar heeft gevoerd, en over de beleidsvoornemens voor het komende jaar ten aanzien van financiën, reorganisatie en onderwijs. Het bestuur moet de raad tijdig inlichten over belangrijke voorgenomen beslissingen , zoals ten aanzien van fusie. ’Tijdig’ wil hier zeggen, dat de MR. voldoende tijd moet hebben om zich te beraden, advies in te winnen en overleg te plegen.

Voor de volgende zaken kun je bij de MR. terecht:
onderwijskundig beleid - financiën en medezeggenschap - personeelsbeleid - arbeidsomstandigheden - veiligheid, gezondheid en welzijn van de leerlingen - relatie school/ouders - identiteit van de school.
Uw inspraakmogelijkheid op De Piramide: maak daar gebruik van!
Reacties aan de MR. kun je mailen naar de MR.: oudersmr_piramide@prodas.nl

De volgende personen nemen zitting:

Ivonne van Dam en Jeannine Stroucken namens het personeel. Marly Krijnen en Anton van de Weijer namens de ouders.