Medezeggenschapsraad

Aan basisschool De Piramide is een medezeggenschapsraad verbonden voor het overleg tussen, en de medezeggenschap van de in de school fungerende geledingen.
Taken van de medezeggenschapsraad zijn:

  • het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg;
  • het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook; 
  • het bevorderen van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
  • de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers in de school.

De MR. mag alle aangelegenheden met het bestuur bespreken, over deze onderwerpen voorstellen doen, en het raadsstandpunt daarover kenbaar maken. Op deze ’ongevraagde’ adviezen van de raad moet het bestuur binnen drie maanden schriftelijk reageren. Deze reactie moet inhoudelijke argumenten bevatten.

Meer over de medezeggenschapsraad Jaarverslag MR 2019 - 2020