Over De Piramide

Omgevingsbeeld 
Basisschool De Piramide bevindt zich in de wijk De Koolhof. Deze wijk kenmerkt zich door een diversiteit aan culturele achtergronden. De leerlingen wonen voornamelijk in de buurt van de school. Het leerlingenaantal stijgt licht en bedraagt op de teldatum (1 oktober 2017)  231 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Daarnaast is er een groep speciaal ingericht voor nieuwkomers (dit zijn kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn).  De Piramide is gehuisvest in De Vlieger. Dit is een multifunctioneel gebouw waarvan ook SBO De Brigantijn, BSO Sportstuif, Fysiomix, de wijkraad en de buurtkamer gebruik maken. De Piramide kenmerkt zich door het blijvend investeren in de kwaliteit van het onderwijs en de samenwerking met de pedagogische partners.
 
Ambities
Onze leerlingen worden goed voorbereid op de maatschappij van de toekomst. Zij ontwikkelen niet alleen kennis en vaardigheden, maar ontwikkelen zich nadrukkelijk als een unieke persoonlijkheid met respect voor een ander. Behalve de kennis in kernvakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie geven wij de leerlingen ruimte om talenten te ontwikkelen. We leren onze kinderen de kennis en de vaardigheden die nodig zijn voor een actieve deelname aan de huidige en toekomstige maatschappij.
 
Ons onderwijs wordt gekenmerkt door een veilige leeromgeving en een veilig pedagogisch klimaat met respect voor verschillen en waarin normen en waarden van belang zijn. Elke leerling wordt ‘gezien’. We gaan uit van de onderwijsbehoefte van onze leerlingen en houden rekening met talenten en mogelijkheden. We bieden daarbij passende zorg voor alle niveaus. 
 
Ons onderwijs is toekomstgericht en flexibel. Onze leerlingen krijgen eigen regie en ruimte in een context van heldere afspraken tussen leerling en leerkracht. Onze leerlingen werken met elkaar samen op een wijze waarin feedback geven en ontvangen van belang is. Door gerichte samenwerking leren onze leerlingen rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen. 

Onderwijs maken we samen, vanuit de driehoek leerling-ouder-leerkracht en natuurlijk ook met onze onderwijspartners.
 
Succesformule 
Wij bereiken dit door: 

 • Een evenwichtig leerstofaanbod van cognitieve vakken, 21e eeuwse vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling (persoonsvorming). 
 • Blijvende focus op leerresultaten, opbrengstgericht werken en het bieden van Passend Onderwijs, ook nadrukkelijk voor de ‘bovenpresteerders’.
 • Het hebben van hoge verwachtingen. Wij stellen uitdagende doelen passend bij het ontwikkelingspotentieel van elke leerling.
 • We hechten minder aan methodes en meer aan leerdoelen.
 • Ruimte voor leren: keuzeruimte voor elke leerling.
 • Een excellent, veilig pedagogisch klimaat. Gebaseerd op normen en waarden, heldere afspraken, sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid.
 • Een beredeneerde balans in alle lessen tussen individueel, samen en klassikaal leren (sociaal leren).
 • Meer gebruik te maken van ICT, technologie en sociale media.
 • Continu naar onze leerlingen, ouders en maatschappij te blijven kijken zodat we tijdig inspelen op veranderingen.
 • Structurele investeringen in het vakmanschap van onze leerkrachten.Ontwikkelen van professionele samenwerking in het team (leren van en met elkaar).
 • Leerkrachten die zowel de rol als expert maar ook de rol van coach nemen.