Welkom op de site van groep 7!

30 augustus 2019

Hieronder kunt u de informatie terugvinden die belangrijk is voor uw kind in groep 7.

Wat staat er te gebeuren in groep 7?

De basis is gelijk aan die van groep 6; rekenen, taal, spelling, lezen, zaakvakken, enz. Als extra vak komt daar Engels bij. Van maandag t/m vrijdag ben ik aanwezig in de groep. Op diverse momenten in de week is er ondersteuning van de onderwijsassistente.

Tandarts/huisarts/ortho

U kunt uw kind een briefje meegeven of even mailen naar de leerkracht. Het zou fijn zijn als de afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd zijn, zo mist uw kind zo min mogelijk lestijd.

Gym:

Op maandag en vrijdag is er gym. Op vrijdag is dat meestal door een vakleerkracht van Leef! Bij blessure graag een briefje meegeven aan uw kind.

Techniek/handvaardigheid:

Op woensdagochtend krijgen de kinderen techniekles van meester Rob. Afwisselend heeft de ene helft van de groep techniek, de andere helft van de groep heeft dan handvaardigheid.

Muziekles:

De muziekles is op dinsdagochtend en wordt verzorgd door een vakleerkracht (juf Marga).

Huiswerk en agenda:

Eénmaal per week (op maandag) krijgen de kinderen huiswerk (rekenen, spelling of taal). Het huiswerk gaat mee naar huis, als het klaar is wordt het zelf nagekeken . Uiterlijk op donderdag moet het ingeleverd zijn. Op die dag volgt een klassikale bespreking. Waarom geven we huiswerk? Om de kinderen ermee bekend te maken en ze te leren om een agenda in te vullen. Ook het leren plannen is een onderdeel. Het is fijn als u af en toe eens meekijkt met uw kind bij het invullen en plannen in de agenda.

BoS (bibliotheek op school)

We hebben een bibliotheek op school. De kinderen mogen op dinsdag, woensdag en donderdag na schooltijd boeken lenen. Ook gaan we elke drie weken met de klas naar de schoolbieb. De boeken die dan geleend worden door de kinderen worden in de klas gelezen.

Website:

Op de website van groep 7 wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van nieuws uit de groep.

Extra zorg
Indien uw kind problemen heeft met het leren wordt het in eerste instantie intern besproken: leerkracht en IB-er kijken, samen met het kind en de ouders hoe het beste hulp geboden kan worden. Indien dit onvoldoende resultaat oplevert kan het kind besproken worden in het zorgteam. Dit team bestaat uit 2 personen: onze IB-er en een orthopedagoge/GZ-psychologe: mevr. Joke van Hattum. Zijn er problemen die verder reiken dan school, dan kan het kind besproken worden met de opvoedondersteuner: mevr. Lea van Ooijen van CJG. Zij kan benaderd worden door de leerkracht, door de IB-er, maar ook rechtstreeks door de ouders. Zij zal regelmatig op school aanwezig zijn en is ook telefonisch bereikbaar. Haar gegevens hangen op de prikborden in de gang. Eén keer in de 6/8 weken komt het ZAT team bij elkaar: jeugdverpleegkundige GGD, wijkagent, opvoedondersteuner, IB-er, leerplichtconsulent (op afroep) i.v.m. afstemming over de regie.

Passend onderwijs: zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen.

Didactiek: Eén-zorg-route: basisgroep, instructiegroep, plusgroep en kinderen met een individueel handelingsplan.

Methodes:

Met ingang van dit schooljaar hebben we een nieuwe methode voor rekenen: Getal en Ruimte junior. Ook is er een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren, Kwink.

IPads en chromebooks:

In de groep hebben we de beschikking over een aantal chromebooks en IPads. Deze worden dagelijks ingezet voor extra oefening (Taalzee, Rekentuin, spelling, Squla)

Toetsen:

Proefwerken van zaakvakken (deze worden ruim van te voren genoteerd in de agenda). Voor de zaakvakken krijgen de kinderen een samenvatting en een begrippenlijst mee naar huis om te leren. Hier is begeleiding van ouders wellicht noodzakelijk (samen lezen, overhoren, plannen).

Naast de methode gebonden toetsen (toetsing van korte termijn), nemen we in januari en juni de CITO LVS toetsen af (toetsing van langeretermijn). Methode gebonden toetsen gaan over de stof van het laatst behandelde hoofdstuk of blok, dus een periode van een aantal weken.

De CITO toetsen:

Deze toetsen de stof van het afgelopen half jaar. Hierdoor kan het zijn dat een methode- gebonden toets aardig wordt gemaakt, maar de uitslag van de CITO toets wat lager uitvalt. Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau vooruit blijven gaan. Oudergesprekken en rapportgesprekken Op de jaarkalender kunt u de data teruglezen waarop de rapporten en de bijbehorende oudergesprekken plaatsvinden. Ook zal er in het begin van het schooljaar weer gelegenheid zijn voor de kennismakingsgesprekken samen met uw zoon of dochter. Aan het einde van het schooljaar volgt voor groep 7 een rapportgesprek waarbij ook het voorlopige advies besproken wordt. U ontvangt hier t.z.t. de nodige informatie over per e-mail.

Werkstuk:

In groep 7 wordt een werkstuk gemaakt over een land naar eigen keuze. Door middel van een stappenplan maken de kinderen een werkstuk. Dit wordt thuis gemaakt. Ook hier is het fijn als u uw kind, indien nodig, hierbij begeleidt. U wordt hier tijdig over geïnformeerd via deze website en/of mail.

Communicatie met leerkracht:

Heeft u vragen, wilt u iets doorgeven of zijn er onduidelijkheden? Loop gerust bij me binnen of stuur een mailtje: ivonne.vandam@prodas.nl. Wilt u wijzigingen in telefoonnummer of e-mailadres aan mij doorgeven? 

Terug naar overzicht