Informatie groep 6 schooljaar 2020/2021

4 september 2020

Beste ouders,

Op deze website vindt u alle belangrijke informatie van groep 6.

Algemene informatie: 
 
De leerkrachten 
Juf Wendy is er op maandag, dinsdag en vrijdag. Juf Inge is er op woensdag en donderdag. Juf Xandrea geeft ons extra ondersteuning gedurende de week. 

Ziekmelding, tandarts, dokter 
Probeer afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht het toch niet lukken om een afspraak buiten schooltijd te plannen, geef dan via de mail (aan beide leerkrachten) even door wanneer uw kind er niet is. Verlof moet u bij de directie aanvragen. 
 
Speelkwartier 
Tijdens het speelkwartier krijgen de kinderen de tijd om naar het toilet te gaan, het fruit op te eten en buiten te spelen. Wij merken dat er regelmatig fruitbakjes op school blijven liggen. Dit gaat schimmelen. Wij proberen de kinderen hier regelmatig op te attenderen, maar het hoort ook bij het zelfstandig worden dat ze hier zelf op letten! 

Overblijven                                                                                                                                                Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er op school overgebleven. De kinderen hebben een kwartier de tijd om rustig hun boterhammen op te eten. De juf is dan in de groep. Na de lunch gaan de kinderen buiten spelen. Kinderen die hun brood dan niet op hebben, mogen dit nog even opeten in de klas.  

Toiletbezoek 
We proberen het toiletbezoek tijdens de les te minimaliseren i.v.m. instructies tijdens de lessen. De kinderen kunnen voor schooltijd, tijdens pauzes en na schooltijd naar het toilet. Bespreek (medische) problemen met de leerkracht, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. 

Verjaardag vieren 
Wij vieren de verjaardag in de klas. Wij bespreken met uw kind wanneer het zijn/haar verjaardag wil vieren. De school zorgt voor een kleine traktatie. 

Gym 
Wat betreft de kleding verwachten we gymschoenen, een korte broek en T-shirt / turnpakje. De gymspullen gaan na de les mee naar huis toe i.v.m. de hygiëne. Wij gymmen op maandag en vrijdag. De gymles van vrijdag wordt vaak gegeven door een gymleerkracht van Leef!. 

Muziek 
Ook dit jaar krijgen wij muziekles van een echte muziekjuf! Juf Marga verzorgt iedere dinsdag de muziekles. 

iPad/Chromebooks 
Dagelijks kan er gebruik gemaakt worden van de Chromebooks. Er wordt wekelijks gewerkt met iPads.  

BoS (bibliotheek op school) 
We hebben een bibliotheek op school. Momenteel kunnen de kinderen op dinsdag onder schooltijd boeken lenen. 

Extra zorg 
Indien uw kind problemen heeft met het leren, wordt het in eerste instantie intern besproken: leerkracht en IB-er (juf Stefanie) kijken, samen met het kind en de ouders, hoe het beste hulp geboden kan worden. Indien dit onvoldoende resultaat oplevert, kan het kind besproken worden in het zorgteam. Dit team bestaat uit 2 personen: onze IB-er en een orthopedagoge/GZ-psychologe: mevr. Joke van Hattum. Zijn er problemen die verder reiken dan school, dan kan het kind besproken worden met de opvoedondersteuner: mevr. Lea van Ooijen van CJG. Zij kan benaderd worden door de leerkracht, door de IB-er, maar ook rechtstreeks door de ouders. Zij zal regelmatig op school aanwezig zijn en is ook telefonisch bereikbaar. Haar gegevens hangen op de prikborden in de gang. Eén keer in de 6/8 weken komt het ZAT team bij elkaar: jeugdverpleegkundige GGD, wijkagent, opvoedondersteuner, IB-er, leerplichtconsulent (op afroep) i.v.m. afstemming over de regie. 
Passend onderwijs: zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. 
Didactiek: Eén-zorg-route: basisgroep, instructiegroep, plusgroep en kinderen met een individueel handelingsplan. 

Citotoetsen en de AVI-lezen/DMT/Viseon 

De Citotoetsen in groep 6 zijn: rekenen/wiskunde, spelling en begrijpend lezen. Alle toetsen worden afgenomen in januari en juni. Behalve Viseon, die nemen we in oktober af.  

Viseon: Hierbij observeren wij de kinderen op sociaal/emotioneel vlak en vullen een leerkrachtlijst in. Vanaf groep 6 vullen de kinderen zelf ook een lijst in. Mochten de lijsten heel erg afwijken van elkaar dan gaan de leerkracht en de leerling hierover in gesprek. 

Indien kinderen nog geen AVI+ hebben, nemen we een paar keer per jaar de AVI en DMT af.  
Drie-minuten-toets(DMT): Dat is een woordleestoets. De kinderen lezen 3 kaarten. Elke kaart mogen ze een minuut lang zoveel mogelijk woorden proberen te lezen. 
AVI-lezen: Hierbij gaat het om zinnen/verhaaltjes lezen. Het gaat om correct lezen en op tempo lezen.  

 
Rapporten 
In september hebben we een oudergesprek om kennis te maken, hierbij wordt uw kind ook verwacht. Later in het schooljaar volgen er 2 rapporten. Op de rapporten staan letterwaarderingen en cijfers. Bij de methodegebonden toetsen zijn er schoolbreed afspraken gemaakt over de normering; de Citotoetsen hebben een onafhankelijke, landelijke normering (I t/m V).  

Ouderhulp 
De groepsouders worden indien nodig ingeschakeld om ouders te benaderen voor het begeleiden van een activiteit, bijvoorbeeld een museumbezoek. Voor overige werkzaamheden/activiteiten in de school kunt u zich via een strookje in het begin van het nieuwe schooljaar opgeven. Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 

Boekbespreking en spreekbeurt 
In groep 6 houden alle kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt. Doel: oefenen van de mondelinge taalvaardigheid en oefenen in het presenteren.                           

De boekbespreking: De kinderen krijgen t.z.t. een formulier mee dat hen kan helpen bij het voorbereiden van hun boekbespreking. Er komt dan een lijst in de klas te hangen waarop komt te staan op welke datum ze aan de beurt zijn en daarbij kunnen ze de titel van hun boek opschrijven. Dit gebeurt ruim op tijd, zodat ze tijdig weten wanneer ze aan de beurt zijn.  

De spreekbeurt: Ook hiervoor krijgen ze een formulier mee dat hen kan helpen bij het voorbereiden van de spreekbeurt. Er komt een lijst in de klas waar kinderen zichzelf op in kunnen schrijven en hierbij kunnen ze ook het onderwerp invullen. 

Tv kijken  
Iedere dag wordt er naar het ochtendjournaal gekeken. Dit is van het Jeugdjournaal.  

Methodes in groep 6: 

Rekenen 
Getal en ruimte Junior werkt met een werkboek. Het werkboek wordt deels samen gemaakt en besproken. Ook zitten er zelfstandige verwerkingsopdrachten in, waarbinnen gedifferentieerd wordt. De blokken zijn opgedeeld in 4 weken. Iedere week wordt er aan een onderwerp gewerkt. De opbouw van een week ziet er als volgt uit:  les 1 voorbereiden – les 2 oefenen van het nieuwe onderwerp – les 3 inoefenen/verdieping – les 4 toepassen – les 5 Weet je nog? 

Taal                                                                                                                                                             We maken gebruik van de methode Taal in beeld 2. Ieder blok werkt met een thema waar de lessen bij aansluiten en de thema’s komen in elke jaargroep op hetzelfde moment terug. Iedere les is opgebouwd uit verschillende fasen. We gaan eerst op verkenning, zodat kinderen zich kunnen oriënteren op het onderwerp. Daarna volgt er een instructiemoment, zodat de kinderen in de volgende fase aan de slag kunnen met de verwerkingsopdrachten. Als laatste is er een terugblik en de centrale vraag is “Wat heb ik geleerd?”.  

Spelling                                                                                                                                                       We maken gebruik van de methode Spelling in beeld 2. De lessen zijn vanuit dezelfde lesfasen opgebouwd als de lessen van Taal in beeld 2.  

Technisch Lezen 
We werken met de methode Estafette. Er is binnen deze lessen aandacht voor de verschillende leesniveaus.  

Begrijpend lezen                                                                                                                                        We maken gebruik van de methode Lezen in beeld 2. Ook hier zijn de lessen op dezelfde manier opgebouwd als bij taal en spelling.  

Schrijven 
We werken met de nieuwe versie van Pennenstreken. Materialen die we hierbij gebruiken zijn: de richtingkaart, uitlegkaarten met alle letters en een schrijfschrift. We schrijven met pen.  

Onderstaande methodes gebruiken wij ook in groep 6 
Kwink (sociaal/emotioneel), Let's go! (verkeer), Argus Clou (natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis).  

Hopelijk is het allemaal zo duidelijk voor u. Mochten er toch nog vragen zijn, loop dan gerust even binnen of stuur een mailtje: wendy.jansen@prodas.nl en inge.boot@prodas.nl 

Met vriendelijke groet, 

juf Wendy en juf Inge 

 

Terug naar overzicht