Belangrijke informatie groep 5 schooljaar 2020-2021

4 september 2020

Welkom in groep 5!

Leerkrachten:

De kinderen in groep 5 hebben 2 juffen. Juf Sandra is er op maandag, donderdag en vrijdag, juf Sofieke op dinsdag en woensdag. Extra hulp krijgen we van juf Sanne. Zij gaat aan de slag met individuele kinderen en/of kleine groepjes kinderen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! We vinden het belangrijk dat het voor iedereen een geweldig leuk jaar wordt waarin we natuurlijk veel gaan leren. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan en in de klas rustig werken. 

Zorg:

Wanneer uw kind problemen heeft met het leren, bespreken we in eerste instantie intern de situatie van uw kind: leerkracht en IB-er (juf Stefanie) kijken, samen met het kind en de ouders, hoe het beste hulp geboden kan worden. Indien dit onvoldoende resultaat oplevert, kan het kind besproken worden in het zorgteam. Zijn er problemen die verder reiken dan school, dan kan het kind besproken worden met de opvoedondersteuner: mevr. Lea van Ooijen van CJG. Zij kan benaderd worden door de leerkracht, door de IB-er, maar ook rechtstreeks door de ouders. 

Citotoetsen en de AVI-lezen/DMT/Viseon:

De volgende Citotoetsen worden in groep 5 afgenomen: rekenen/wiskunde, spelling en begrijpend lezen. Alle toetsen worden afgenomen in januari en juni. Behalve Viseon, die nemen we in oktober af.  Viseon: Hierbij observeren wij de kinderen op sociaal/emotioneel vlak en vullen de leerkrachten een vragenlijst in. Indien kinderen nog geen AVI+ hebben, nemen we een paar keer per jaar de AVI en DMT af.  Drie-minuten-toets(DMT): Dat is een woordleestoets. AVI-lezen: Hierbij gaat het om zinnen/verhaaltjes lezen. Het gaat om correct lezen en op tempo lezen.  

Rapporten:

In september hebben we een oudergesprek om kennis te maken, hierbij wordt uw kind ook verwacht. Later in het schooljaar volgen er 2 rapporten. Op de rapporten staan letterwaarderingen en cijfers. Bij de methodegebonden toetsen zijn er schoolbreed afspraken gemaakt over de normering; de Citotoetsen hebben een onafhankelijke, landelijke normering (I t/m V).  

Huiswerk in groep 5:

In principe hebben de kinderen in groep 5 nog geen huiswerk.Incidenteel kan het nodig zijn om thuis extra te oefenen. We geven wel samenvattingen mee wanneer er toetsen aankomen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Verder komen alle kinderen één keer per jaar aan de beurt voor een boekbespreking en één keer voor een spreekbeurt. Dit bereiden ze thuis voor. We rekenen op jullie medewerking. We gaan er daarnaast vanuit dat de kinderen thuis de tafeltjes oefenen en voldoende lezen.  

Oudergesprekken: 

Op de jaarkalender staan oudergesprekken gepland waar u voor uitgenodigd wordt. We hopen u dan allemaal te kunnen begroeten. Mocht er tussendoor iets zijn waar u meezit, blijf er dan niet mee rond lopen. U mag altijd eerder een afspraak maken, bellen of mailen. 

Vakken en methodes in groep 5: 

Veel vakken hadden we al in groep 4. Hier gaan we in groep 5 mee verder. Maar er zijn ook vakken die nieuw zijn in groep 5. Denk maar eens aan de zaakvakken. Hieronder volgt een lijstje. 

Rekenen:

Getal en Ruimte Junior. We werken in blokken, die blokken zijn weer opgedeeld in 4 weken. Iedere week wordt er aan een onderwerp gewerkt. De opbouw van een week ziet er als volgt uit: les 1 voorbereiden – les 2 oefenen van het nieuwe onderwerp – les 3 inoefenen/verdieping – les 4 toepassen – les 5 Weet je nog? Het is belangrijk dat de kinderen de tafeltjes snel onder de knie hebben. Oefen thuis de tafeltjes tot 12. We hopen dat met kerst iedereen het groot tafeldiploma heeft behaald. Dit jaar komt ook het klokkijken aan bod. Hele uren, halve uren, kwartieren, maar ook 5 minuten en een koppeling naar de digitale tijd. Daarnaast wordt er een begin gemaakt van cijferend optellen en aftrekken,en maken we kennis met meters,centimeters, kilo en gram. 

Taal:

Taal in beeld. We werken in 8 blokken. In elk blok komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat ( woordanalyse, tekst en beeld, ,woordnetwerk, uitleggen, uitbeelden en raadsels ) spreken/luisteren ( denk aan spreektechnieken, beschrijven en bevragen, vaardigheden en kennis)  taalbeschouwing ( denk aan woordsoorten, woordbouw, leestekens, stijlen betekenis,zinsdelen ) schrijven ( denk aan fictie en non-fictie, proza, toneel en gedichten).

Spelling:

Spelling in beeld. Deze methode kennen we al van groep 4. In groep 5 staan de klankwoorden, de regelwoorden en de onthoudwoorden centraal. 

Begrijpend lezen:

Lezen in beeld. Halverwege groep 4 is hiermee gestart. In groep 5 gaan we hiermee verder. 

Technisch lezen:

Estafette. Deze methode kennen we al van groep 4.Technisch lezen blijft belangrijk! Blijf dit daarom ook thuis oefenen, liefst iedere dag even. 

Schrijven:

De methode die we hiervoor gebruiken is Pennenstreken, die al in groep 1/2 aan bod is gekomen. Tijdens deze lessen schrijven we met pen. De kinderen krijgen ook een richtingskaart. In groep 5 gaan we verder met de in-oefening van de hoofdletters. 

De zaakvakken:

Voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur-techniek volgen we de methode van "Argus Clou". Een hele mooie, moderne methode. Naast een informatie-boek en werkboek bevat deze methode ook een uitgebreid digibord-programma.De methode is opgebouwd in blokken. Elk blok wordt afgesloten met een toets.

Gym:

We hebben twee keer in de week gym (maandag en donderdag). In principe staat er op maandag een toestel-les op het programma en op donderdag een spelles. Op de donderdagochtend wordt de gymles verzorgd door meester Niels van Leef! Alleen de kinderen die gymkleren bij zich hebben, kunnen mee gymmen. Gymkleding: korte broek, shirt, gymschoenen. 

Handvaardigheid:

Voor deze lessen, die plaatsvinden in onze klas of in het handvaardigheidslokaal, hebben de kinderen een schort nodig. Het mag ook gewoon een oude blouse of overhemd zijn met lange mouwen. Juf Berbel zal deze lessen verzorgen in groep 5.

Muziekles:

Ook dit jaar krijgen wij muziekles van een muziekjuf! Juf Marga zal op donderdagmiddag de muzieklessen verzorgen in onze groep. 

Sociaal emotioneel:

Kwink! Kwink is een online methode die ook burgerschap en mediawijsheid opnemen in de lessen. Kwink is gericht op preventie en de kracht van een veilige groep! 

Verkeer:

Let's Go! Deze methode bestaat uit 5 thema's, waarbij omgeving, verkeerssituaties, verkeersborden, passagiers en voorrang belangrijke speerpunten zijn. 

Hopelijk is alles duidelijk voor u, mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u ons altijd mailen: sandra.vanhelmond@prodas.nl sofieke.vanneerven@prodas.nl.

Met vriendelijke groeten,

Juf Sandra en juf Sofieke 

 

Terug naar overzicht